Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Vietjet phc hi mnh trong quý I/2021

 

(Vietjet, TP.HCM, 04/05/2021) - Công ty C phn Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) va công b kết qu kinh doanh quý I/2021 vi nhng kết qu phc hi tích cc.
 

Theo đó, trong quý I/2021, Vietjet đt doanh thu và li nhun sau thuế ca công ty m ln lưt là 2.845 t đng và 110 t đng. Doanh thu và li nhun sau thuế hp nht đt 4.048 t đng và 123 t đng. S li nhun này đến t vic Vietjet đu tư d án, đu tư tài chính, phát trin dch v hàng không, bù đp cho các hot đng khai thác vn ti hàng không.

 

Trong Quý I, Vietjet đã thc hin chuyn nhưng toàn b c phiếu qu đang s hu nhm tăng cưng ngun lc và tp trung ngun vn h tr cho dch v vn ti hàng không.

 

Vietjet tiếp tc qun lý tt chi phí thông qua các chương trình ci tiến, đi mi, sáng to, thc hin các gii pháp tiết gim chi phí, ti ưu hóa chi phí khai thác theo gi bay, gim bình quân chi phí hot đng 52%, gim chi phí bán hàng và hành chính trên 39% so vi cùng k năm trưc.

 

Ba tháng đu năm, Vietjet đã thc hin hơn 21.000 chuyến bay, vn chuyn gn 3,6 triu lưt hành khách. Các chuyến bay ca Vietjet đt t l đúng gi trên 90% - t l cao trên thế gii.

 

Vietjet là mt trong nhng hãng bay đu tiên khôi phc hoàn toàn mng bay ni đa và m thêm nhiu đưng bay mi đ phc v nhu cu đi li tăng cao sau tết Nguyên đán và dp hè. Các đưng bay này cũng góp phn cùng các đa phương khôi phc hot đng kinh tế.

 

Ngoài ra, Vietjet đưa ra nhiu chương trình khuyến mãi đ tri ân hành khách gm các chương trình vé 0 đng, chương trình mua vé tng voucher 100.000 và 500.000 đng s dng cho ln đt vé tiếp theo, tng 20kg hành lý ký gi min phí…

 

Bên cnh vn ti hành khách, Vietjet tiếp tc tăng cưng các gii pháp tăng doanh thu ph tr, đưa cơ cu doanh thu ph tr đt gn 50%, góp phn tăng doanh thu chung ca hãng.

 

Hãng cũng cung cp các dch v vn chuyn hàng hóa ngày càng đa dng v cách thc, phong phú loi sn phm, bám sát s phát trin ca th trưng logistic đ đáp ng nhu cu vn chuyn hàng hóa ngày càng cao. Trong đó, Công ty C phn Swift247 vi 67% vn t Vietjet đã cho ra mt dch v vn chuyn hàng không SWIFT Mega - dch v vn chuyn đơn hàng ti trng ln theo chuyến bay, khách hàng đt trc tuyến da trên mng lưi bay dày đc ca Vietjet. Tính chung c quý I/2021, Vietjet đã vn chuyn đưc 18.000 tn hàng hóa.

 

Cui tháng 1/2021, Tp chí v vn ti hàng không Payload Aisa vinh danh Vietjet là Hãng hàng không vn chuyn hàng hoá trong khoang hành lý tt nht ca năm và Hãng hàng không chi phí thp có hot đng vn chuyn hàng hoá tt nht năm.

 

Song song vi hot đng khai thác, Vietjet chú trng đến vn đ an toàn, bo v sc khe cho hành khách và phi hành đoàn. Vietjet thc hin nghiêm túc các quy đnh phòng, chng dch Covid-19 theo hưng dn ca T chc Y tế thế gii, Hip hi vn ti hàng không quc tế, nhà chc trách hàng không và các cơ quan y tế. Nh đó, hành khách và phi hành đoàn đu đưc đm bo an toàn, Vietjet đưc Trang đánh giá an toàn hàng không AirlineRatings vinh danh là 1 trong 10 hãng hàng không chi phí thp tt nht và an toàn nht; là hãng hàng không đt 7/7 sao, mc cao nht v thc hin các bin pháp phòng chng dch Covid-19 dành cho các hãng hàng không toàn cu.
 

Trong các tháng tiếp theo ca năm 2021, Vietjet s tp trung chuyn đi s nhm ti ưu hóa năng lc, hiu qu khai thác; tăng cưng đàm phán gim giá dch v t các nhà cung cp phù hp vi tình hình doanh nghip hin ti và trin khai gii pháp gia tăng ngun thu khác như chuyên ch hàng hóa, m rng dch v hàng không; đu tư tài chính và d án đm bo hiu qu hot đng kinh doanh và phát trin bn vng.

 

Hin ti, hãng đã hoàn thành vic lp đt bung đào to lái mô phng (SIM) th hai ti Hc vin Hàng không Vietjet, d kiến s hot đng trong tháng 5/2021 nhm nâng cao năng lc đào to, đưa hc vin tr thành cơ s đào to nhân lc cho ngành hàng không Vit Nam và thế gii vi quy mô hin đi nht trong khu vc.

 

Vietjet cũng s trin khai các d án xây dng cơ s vt cht k thut, thiết b và kiến trúc; đu tư mt công viên công ngh, sn sàng đón nhn các hot đng, chuyên gia trong lĩnh vc công ngh hàng không… vi mc tiêu đưa Vietjet vào nhóm nhng hàng hàng không hàng đu thế gii.

 

Vietjet d báo th trưng quc tế s khi sc li vào quý IV/2021, do đó, hãng đã sn sàng cho kế hoch khai thác thưng l mng đưng bay quc tế. Cùng vi vic Chính ph tiếp tc chính sách min, gim, giãn np thuế và mt s phí, đng thi xem xét các bin pháp h tr tài chính, gim lãi vay cho các hãng hàng không, Vietjet tin tưng đó s là nn tng đ Vietjet và ngành hàng không phát trin, góp phn thúc đy nn kinh tế hi phc sau đi dch.