Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Đại Hội Cổ Đông

2023
2022
2021


2016
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Video về Đại hội
1. Nghị quyết số 07: Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết số 11: Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3. Thư mời Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
4. Chương trình cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
5. Giấy ủy quyền cho việc tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
6. Tờ trình thông qua các báo cáo năm 2016
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
8. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ định công ty kiểm toán
9. Tờ trình về việc phát hành cổ phần thường cho người nội bộ và nhân viên
10. Tờ trình về việc thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
11. Tờ trình về việc thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
12. Tờ trình về việc tăng tỷ lệ vốn ngoại
13. Phụ lục cho tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
14. Dự thảo cho quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
15. Dự thảo cho nội quy tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
16. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet