Loại tiền:

Mã khuyến mại:

HĐQT thông báo tạm ứng cố tức 2017

Ngày 07/06/2017 - Căn cứ kết quả kinh doanh tại báo cái tài chính Q1/2017, HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa ra Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 20% bằng tiền. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.


Đồng thời, theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và căn cứ báo cáo kiểm toán vốn Q1/2017 của KPMG, Vietjet sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:40 (100 cổ phiếu được thưởng 40 cổ phiếu mới). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do Chủ tịch HĐQT quyết định, dự kiến trong tháng 7/2017, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng thời điểm với ngày chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt. 

Như vậy, cùng lúc cổ đông sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền và 40% cổ phiếu thưởng, tổng cộng 60%.